Pinsean Stáit (Eatramhach)


Print page

Eolas

Tá Pinsean Stáit (Idirthréimhse) iníoctha le daoine atá 65 bliana d’aois agus ar scor agus a bhfuil a ndóthain ranníocaíochtaí árachais sóisialta acu. Ní dhéantar tástáil mhaoine air.

Aistreofar tú ag aois 66 bliana d'aois go dtí an Pinsean Stáit (Ranníocach). Ní féidir leat a bheith fostaithe nó féinfhostaithe agus Pinsean Stáit (Idirthréimhse) á fháil agat. Nuair a aistreofar tú go Pinsean Stáit (Ranníocach) ag aois 66 bliana d'aois féadfaidh tú ioncam a thuilleamh ó fhoinse ar bith.

Ba chóir duit cur isteach ar Pinsean Stáit (Idirthréimhse) 3 mhí sula mbíonn tú 65 bliana d’aois. Tá an pinsean seo inchánach ach má tá tú gan aon ioncam eile, ní miste cáin a ghearradh air.

D’athraigh an t Acht um Athchóiriú an Dlí Leasa Shóisialaigh agus um Pinsin 2006 (pdf) ainm an Phinsean Scoir go Pinsean Stáit (Idirthréimhse). Tháinig an t-ainm nua i bhfeidhm i Meán Fómhair, 2006.

Athruithe ar an bPinsean Stáit (Eatramhach)

Faoin Acht Leasa Shóisialaigh agus Pinsean 2011 ní íocfar an Pinsean Stáit (Idirthréimhse) a thuilleadh ó 1 Eanáir 2014. Ciallaíonn sé go mbeidh aois an Phinsin Stáit caighdeánach 66 bliain do gach duine. Má tá cáilithe le haghaidh an Phinsin Stáit (Idirthréimhse) roimh 1 Eanáir 2014, leanfaidh tú i dteideal é ar feadh tréimhse d'éilimh (bliain amháin).

Rialacha

Ní mór duit:

 • A bheith 65 bliana d'aois
 • A bheith faoi bhun 66 bliana d'aois
 • A bheith scortha
 • Do dhóthain ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh a bheith íoctha agat.

Scortha

Ciallaíonn scortha nach féidir leat a bheith i bhfostaíocht atá faoi árachas nó a bheith féin-fhostaithe faoi árachas. Má tá tú ag saothrú airgid níl cead agat dul thar €38 sa tseachtain nó €5,000 sa bhliain má tá tú féin-fhostaithe. Má tá ioncam agat ó airgead i dtaisce nó ó infheistíochtaí b'fhéidir go mbeadh ort ÁSPC don fhéin fhostaithe a íoc ach ní ghearrfaidh sé amach tú ón Pinsean Stáit (Idirthréimhse) muna bhfuil tú féin-fhostaithe i ndáiríre.

Tagann deireadh leis na coinníollacha seo nuair a shroicheann tú aois 66 agus aistríonn tú chuig Phinsean Stáit (Ranníocach).

Ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh

Ní mór duit:

 1. Ranníocaíochtaí árachais shóisalaigh a bheith íoctha agat roimh aois áirithe
 2. Méíd áirithe ranníocaíochtaí a bheith íoctha agat
 3. Méid áirithe rialta, in aghaidh na bliana, a bheith á íoc agat ón uair gur thosaigh tú ar dtús

1. Árachas íoctha roimh aois áirithe

Caithfidh tú tús a chur le do ranníocaíochtaí árachais shóisialaigh roimh aois a 55.

2. An méid ranníocaíochtaí nach mór duit a bheith íoctha agat

 • Má shroicheann tú aois an phinsin ar an 6ú Aibreán 2012 nó ina dhiaidh beidh 520 ranníocaíochtaí íoctha uait. Sa chás seo, ní féidir ach 260 den 520 ranníocaíochtaí a bheith mar ranníocaíochtaí deonacha. Má bhí tú, áfach, ag íoc ranníocaíochtaí deonacha roimh nó ar an 6ú Aibreán 1997 agus má tá 520 ranníocaíocht san iomlán agat agus gan ach 156 díobh siúd deonach beidh tú fós inghlactha sa scéim.
 • Má shroicheann tú aois an phinsin ar an 6ú Aibreán 2002 nó ina dhiaidh beidh 260 ranníocaíochtaí íoctha uait.
 • Má shroicheann tú aois an phinsin roimh an 6ú Aibreán 2002 ní mór duit 156 ranníocaíocht cáilithe a bheith íoctha agat (sé sin, trí bliana san iomlán ach nach gá dóibh a bheith leanúnach). Dá bhrí sin caithfidh tú na híocaíochtaí a bheith déanta ag an ráta stampa iomlán roimh 1979 nó aicme A, E, F, G, H, N ó shin i leith).

I gcásanna áirithe, glactar le ranníocaíochtaí a déanadh isteach sa scéim árachais náisiúnta roimh 1953, mar a bhí ann ag an am, chun do chuid ranníocaíochtaí a thabhairt go dtí 156 ranníocaíochtaí. Tógtar chuile 2 ranníocaíocht mar 3 chinn. Ach má thógtar san áireamh iad, áfach, ní mór don mheán uimhir a bheith faighte ó 1953 i leith.

3. Meánuimhir ranníocaíochtaí sa bhliain

Tá ort an meánuimhir a shroichint. Seo é an ghné is casta den iarratas chun pinsean a fháil, agus is é is mó a thugann fadhbanna agus cúrsaí aimhrialtacht do dhaoine.

 • An gnáth "mheán" riail

Deireann an riail nach mór duit, ar an meán, 24 ranníocaíocht cuí a bheith íoctha agat nó creidiúnaithe duit, in aghaidh na bliana ón am gur thosaigh tú ag íoc árachais nó ón mbliain 1953 (ag bráth ar cé acu is deireanaí) suas go dtí an bhliain ranníoca dheiridh iomlán go dtí do 65ú breithlá. Tugann an meánuimhir de 24 ranníocaíocht an Pinsean búnasach duit agus ní mór duit 48 ranníocaíocht chun an pinsean iomlán a fháil.

 • Meán riail "mhalartach"

Ní thagann an meán riail mhalartach seo i bhfeidhm ach dóibh siúd a shroicheann aois an phinsin ar an 6ú Aibreán 1992 nó ina dhiaidh sin.

Deireann an riail seo go mbíonn agat 48 ranníocaíocht (íoctha agat nó creidiúnaithe duit) mar mheánuimhir do gach bliain dá bhfuil tú ag íoc an árachais ó an bliain ranníoca 1979/80 suas go dtí an bhliain ranníoca dheiridh iomlán go dtí do 65ú breithlá. Thabharfadh an mheánuimhir seo pinsean iomlán duit. Má úsáidtear an meánuimhir eile seo níl an deis agat pinsean íslithe a fháil.

Dá bhrí sin, nuair a shroicheann tú aois an phinsin, sé sin, 66 ar an 6ú Aibreán 1992 nó ina dhiaidh sin déanfar scrúdú ar do mheánuimhir i dhá bhealach - an gnáth bhealach agus an bealach eile seo.

Íocaíochtaí atá déanta thar lear

Má tá íocaíochtaí árachais shóisialaigh déanta agat i dtír eile den Aontas Eorpach (AE) nó i dtír lena bhfuil aontú déthaobhach ag Éirinn, is féidir leat iad seo a usáid chun do Phinsean Stáit (Eatramhach) a fháil. Tá tuilleadh eolais sa doiciméad faoi ranníocaíochtaí árachais shóisialta ón choigríoch a chomhcheangal.

Pinsin pro-rata

Pinsean pro rata an árachais mheasctha

Tagann árachas measctha aníos nuair a chaitheann duine cuid dá s(h)aol oibre sa tseirbhís phoiblí ag íoc árachais mhodhnaithe agus cuid eile dá s(h)aol san earnáil phríobháideach ag íoc Aicme A (nó, féinfhostaithe ó mhí Aibreáin 1988, agus ag íoc Aicme S). Mura bhfuil dóthain stampaí árachais shóisialta ag an ráta iomlán agat le bheith incháilithe, ach gur íocadh stampaí árachais shóisialta modhnaithe áirithe mar státseirbhíseach nó fostaí sa tseirbhís phoiblí, féadfaidh tú a bheith incháilithe do phinsean pro rata an árachais shóisialta.

Caithfear na nithe seo a leanas a bheith agat chun pinsean pro rata le hárachas measctha a fháil:

 • Árachas sóisialta íoctha roimh 55 bliana d’aois
 • Líon ceart na stampaí íoctha nuair a shroicheann tú aois scoir (féach 'Líon na stampaí íoctha' thuas)
 • Meascán de stampaí iomlána agus modhnaithe, a thugann meán bliantúil de 24 nuair a shuimítear le chéile iad ón am a chuirtear tús leis an árachas i dtús báire nó 1953, cibé is déanaí, go dtí deireadh na bliana stampa roimh do 65ú breithlá.
 • Theip ort cáiliú don phinsean faoi rialacháin an AE nó faoi shocruithe cómhalartacha le tíortha eile nó cháiligh tú do phinsean ag ráta níos ísle ná mar a thabharfadh an pinsean pro rata duit.

Árachas eadrannach agus pinsin pro-rata

Bhí teorainn ioncaim ann maidir le stampaí árachais shóisialta a íoc roimh 1974, agus ciallaíonn sé seo go bhféadfadh tréimhsí a bheith ann nuair a bhí tú istigh agus lasmuigh den réimse árachais. Ní féidir leat Pinsean Stáit (Idirthréimhseach) pro rata a fháil má bhíonn árachas sóisialta eadrannach agat, ach mar sin féin, féadfaidh tú Pinsean Stáit (Ranníocach) a fháil.

D'fhoilsigh an Roinn Coimirce Sóisialaí Qualifying for the State Pension (Transition); cabhróidh sé seo leat a oibriú amach an bhfuil tú i dteideal Pinsean Stáit (Idirthréimhse).

Rataí

Rátaí an Phinsin Stáit (Idirthréimhse) í 2013

Meán Bliantúil Ráta Pearsanta (seachtainiúil), € Méadú i Leith Duine Aosaithe Cháilithe faoi 66* (uasráta seachtainiúil), € Méadú i Leith Duine Aosaithe Cháilithe atá 66+* (uasráta seachtainiúil), €
48 or over 230.30 153.50 206.30
40-47 225.80 146.00 196.00
30-39 207.00 139.00 186.00
24-29 196.00 130.00 175.00

*Íocaíocht faoi réir thástáil maoine is ea an Méadú i leith Duine Aosaithe Cháilithe. Ó Eanáir 2013, déanfar an Méadú i leith Duine Fásta Cáilithe don Phinsean Stáit (Aistriú) agus don Phinsean Stáit (Ranníocach) a ailíniú.

Pinsean Stáit (Idirthréimhse) riomh 1 Meán Fómhair 2012

Meán Bliantúil

Ráta Pearsanta (seachtainiúil), €

Méadú i Leith Duine Aosaithe Cháilithe faoi 66* (uasráta seachtainiúil), € Méadú i Leith Duine Aosaithe Cháilithe atá 66+* (uasráta seachtainiúil), €
48 or over 230.30 153.50 206.30
24-47 225.80 153.50 206.30

Dhuine fásta agus cleithiúnaithe linbh

Ó 27 Meán Fómhair 2007 amach, má tá tú ag fáil pinsin stáit (Aistriú), íocfar an Méadú do Dhuine Fásta Cáilithe go díreach agus go huathoibritheach le do cleithiúnaí lánaoiseach. Ní bhaineann sé seo ach le hiarratais ar phinsin stáit a fuarthas sa Roinn ar 27 Meán Fómhair 2007 nó ina dhiaidh.

Féadfaidh tú méadú a fháil ar d’íocaíocht le haghaidh leanaí cleithiúnacha. Ón 5 Iúil 2012‚ ní féidir leat Méadú i leith Leanbh Cáilithe (IQC) a éileamh le do Phinsean Stáit (Aistriú) má tá ioncam os cionn €400 sa tseachtain ag do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir. Gheobhaidh tú IQC ar leathráta má thuilleann do chéile, páirtnéir sibhialta nó do chomháititheoir idir €310 agus €400 sa tseachtain. Tá seo i gceist le héilimh a dhéantar i ndiaidh an 5 Iúil 2012.

Is ionann an Méadú i leith Leanbh Cáilithe agus €29.80 (ráta iomlán) agus €14.90 (leathráta).

Conas iarratas a dhéanamh

Tá na foirm iarratais (SPT/SPC1) (pdf) le fáil ó oifigí an phoist agus ó d'oifig leasa sóisialaigh áitiúil. Ba chóir duit do iarratas a chur isteach 3 mhí sula scroicheann tú 65 bliain nó 6 mhí má thuill tú síntiúisí árachais shóisialaigh i dtír amháin nó i roinnt tíortha den Aontais Eorpach.

Tá roinnt moille ag baint faoi láthair le hiarratais ar phinsin stáit a phróiseáil agus d’fhéadfadh sé roinnt ama a ghlacadh ar an Roinn d’éileamh a phróiseáil. D’fheadfá a bheith i dteideal Liúntas Leasa Forlíontach fad is atá d’éileamh á phróiseáil ag an Roinn.

Ó Aibreán 2012 is féidir éilimh déanacha ar phinsin ranníocacha bheith siardhátaithe suas go 6 mhí ar a mhéid. Baineann sé seo le Pinsean Stáit (Ranníocach agus Idirthréimhse) agus Pinsean Baintrí, Baintrí Fir nó Páirtnéara Shibhialta Mharthanaigh (Ranníocach). Léigh tuilleadh inár ndoiciméad faoi éileamh déanacha.

Cá háit a ndéanfaidh mé iarratas

An Roinn Coimirce Sóisialaí

Seirbhísí Leasa Shóisialaigh
Bóthar an Choláiste
Sligeach
Éire

Uaireanta Oscailte:Ní thairgeann an oifig seo seirbhís do chuairteoirí pearsanta. Caithfidh gach ceist a bheith cur isteach tríd an fhoirm fiosraithe ar líne a úsáid, tríd an teileafón nó i scríbhinn.
Teil:(071) 915 7100
Lóghlao:1890 500 000
Láithreán Gréasáin: http://www.welfare.ie/

Is féidir leat ríomhphost don Rannóg Pinsean Stáit (Idirthréimhse) a sheoladh tríd an fhoirm fhiosraithe daingnithe Pinsean Stáit (Idirthréimhse) a úsáid. Más mian leat labhairt duine-le-duine faoi do theidlíochtaí, is féidir leat cuairt a thabhairt ar d'ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil, oifig leasa shóisialaigh áitiúil nó ionad Intreo.

Last modified:05/01/2015
 

 Intreo/Local Office Locator

 
Déan cuardach d'oifig áitiúl
img