Míchumas agus Breoiteacht


Print page

Sochar Breoiteacht


Íocaíocht is ea an Sochar Breoiteachta do dhaoine nach bhfuil ar a gcumas dul ag obair de bharr breoiteachta agus a chomhlíonann na coinníollacha ranníocaíochta a bhaineann le hÁrachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ÁSPC).

 

Liúntas Míchumais


Is liúntas seachtainiúil é Liúntas Míchumais do dhaoine faoi mhíchumas atá idir 16 agus 66 bliain d'aois. Ní foláir nó go meastar go mairfidh an míchumas ar feadh bliain amháin ar a laghad. Ní mór duit dul faoi scrúdú liachta agus faoi thástáil acmhainne, agus ní mór duit a bheith i do ghnáthchónaí in Éirinn chun an liúntas a fháil.

 

Sochar Cumais Pháirtigh


Is scéim leasa shóisialaigh atá sa Sochar Cumais Pháirtigh a ligeann duit filleadh ar obair (má tá cumas laghdaithe oibre agat) agus leanúint d'íocaíocht a fháil ón Roinn seo. Le bheith incháilithe, ní mór Sochar Breoiteachta (ar feadh 6 mhí) nó Pinsean Easláine a bheith á fháil agat faoi láthair.


Tacaíochtaí san Ionad Oibre


Tacaíochtaí le haghaidh daoine faoi mhíchumas – cur chuige níos cuimsithí.


Pinsean na nDall

 

Is do dhaoine dalla agus daoine áirithe le radharc íseal atá Pinsean na nDall. Le cruthú go bhfuil radharc íseal agat nó go bhfuil tú dall, caithfidh tú a bheith cláraithe le Comhairle Náisiúnta na hÉireann do na Daill. Nó caithfidh tú tuairisc radharc súl ó radharc-lia nó speisialtóir súl a sholáthar, a shásóidh an Roinn go bhfuil tú dall nó go bhfuil radharc íseal agat.


Pinsean Easláinte


Íocaíocht is ea an Pinsean Easláine do dhaoine atá faoi éagumas buan agus nach bhfuil ar a gcumas obair a dhéanamh de bharr breoiteachta nó éagumais agus a chomhlíonann na coinníollacha ranníocaíochta a bhaineann le hÁrachas Sóisialta Pá-Choibhneasa (ÁSPC). Tá an pinsean seo incháinithe, ach ní dócha go mbeidh cáin le híoc agat más é sin an t-aon ioncam atá agat.


Sochair agus Cúnamh Áirithe a Aisghabháil


Ón 1 Lúnasa 2014 ar aghaidh, faoin Scéim um Aisghabháil Sochar agus Cúnaimh Áirithe, tá ar chumas na Roinne luach íocaíochtaí leasa shóisialaigh áirithe a bhaineann le breoiteacht a aisghabháil ó dhámhachtainí cúitimh a íoctar le daoine mar thoradh ar éilimh i ndáil le gortuithe pearsanta. Déantar na sochair sin a aisghabháil ón gcúititheoir seachas ón duine gortaithe.


Tacaíochtí Eile


Grúpa sochar atá sa Scéim um Shochair Dhíobhálacha Ceirde do dhaoine ar gortaíodh iad nó ar fágadh ar éagumas iad de bharr timpiste ag an obair nó le linn dóibh a bheith ag taisteal díreach chuig an obair nó ón obair. Anuas air sin, cuimsítear faoin scéim daoine a tholg galar mar thoradh ar an gcineál oibre a bhíonn ar siúl acu.

 
 
Last modified:16/04/2012