Fógraíonn an tAire Doherty Seoladh an Chomhairliúcháin Phoiblí maidir le Conairí chun Oibre - #FutureJobsIreland


Print page
 
Fógraíonn an tAire Doherty Seoladh an Chomhairliúcháin
Phoiblí maidir le Conairí chun Oibre - #FutureJobsIreland
 
Tá sé in am anois straitéis nua a chur le chéile chun beartais agus cláir maidir leis an margadh saothair a threorú amach anseo
Dé Céadaoin, 28 Lúnasa 2019
Sheol an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty TD, comhairliúchán poiblí ar líne inniu chun eolas a dhéanamh do threo straitéiseach phríomhchreat gníomhachtaithe an Rialtais, Conairí chun Oibre.
Tá an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí ag tabhairt faoi chlár athraithe faoi láthair chun obair forbartha a dhéanamh ar an tsárobair a rinneadh mar chuid de leaganacha eile den chlár Conairí chun Oibre roimhe seo agus chun leas a bhaint as an bhfeabhas suntasach atá tagtha ar an ngeilleagar.
Ag labhairt di inniu, dúirt an tAire Doherty:
"Tá os cionn 2.3 milliún duine ag obair faoi láthair agus tá líon na bpost tar éis fás le 28 ráithe as a chéile. Is ionann an ráta dífhostaíochta neamhchoigeartaithe agus 5.4%, íslithe ó 6% sa tréimhse chéanna an bhliain seo caite, agus is laghdú suntasach é ar an mbuaicphointe de 15.9% in 2012. Tá deireadh na straitéise náisiúnta fostaíochta reatha buailte linn agus tá sé in am anois an chéad straitéis eile a chur ar bun chun treoir a thabhairt dúinn sna blianta atá amach romhainn."
Ó inniu go dtí meán lae ar 25 Meán Fómhair 2019, iarrtar ar pháirtithe leasmhara agus daoine den phobail, cuardaitheoirí poist san áireamh, aighneachtaí a dhéanamh ar cheisteanna nó téamaí a bhaineann lena gcuid suimeanna, agus leagtar béim ar leith ar fhorbairt na Seirbhíse Phoiblí Fostaíochta Intreo mar chuid de sin, nó suirbhé ar líne atá ar fáil anseo a líonadh ar shuíomh gréasáin na Roinne. Tacóidh an t-aiseolas sin leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí straitéis nua Conairí chun Oibre a fhorbairt.
Dúirt an tAire Doherty:
"Tá míle fáilte roimh an bhfás a chonaiceamar le blianta beaga anuas, ach ní mór ár mbeartais agus cláir maidir leis an margadh saothair a dhearadh chun deis a thabhairt do gach saoránach leas a bhaint as margadh saothair atá faoi bhláth, trí dheiseanna fostaíochta nó fiontraíochta, agus chun a chinntiú go mbeimid in ann ag tuairt gheilleagrach a bhaineann leis an mBreatimeacht, má tharlaíonn ceann. Mholfainn do gach páirtí leasmhar a dtuairimí a chur in iúl agus a smaointe féin a roinnt."
Cuireann an straitéis nua Conairí chun Oibre, a chlúdóidh an tréimhse 2020-2024, leis na huaillmhianta atá in Future Jobs Ireland, agus leagfar béim ar leith ar leibhéil rannpháirtíochta i measc grúpaí faoi ghannionadaíocht agus i measc iad siúd atá i bhfad amach ón margadh saothair (i.e. mná atá ag filleadh ar an obair, daoine faoi mhíchumas, inimircigh, srl.) a mhéadú. Leagtar béim chomh maith ar a chinntiú go bhfuil an deis ag gach cuardaitheoir poist dul in iomaíocht d'fholúntais phoist atá ar fáil.  Beidh sé ina príomhthosaíocht ag an straitéis sna blianta atá romhainn go fóill aghaidh a thabhairt ar dhífhostaíocht fhadtéarmach agus ógdhífhostaíocht.
Anuas air sin, de réir mar a athraíonn scileanna agus an tírdhreach fostaíochta sna blianta atá romhainn, beidh ar an Stát – agus an tSeirbhís Phoiblí Fostaíochta Intreo ach go háirithe – seirbhísí oiriúnaithe a chur ar fáil dóibh siúd nach bhfaigheann íocaíochtaí leasa ach a bhfuil tacaíocht ag teastáil uathu maidir le post a chuardach nó iarrachtaí chun scileanna níos fearr a fháil. Áirítear leis sin seirbhísí filleadh ar an obair a fhorbairt, chomh maith le comhairle agus eolas pearsantaithe do dhaoine atá ag filleadh ar an obair maidir le riachtanais scileanna, roghanna oiliúna agus tacaíochtaí laistigh den obair atá ar fáil.
Beidh sé ríthábhachtach go mbunófar caidreamh gníomhach leis an earnáil bhreisoideachais agus oiliúna chun feabhas a chur ar chaighdeán na ndeiseanna oiliúna, printíseachta agus treorach atá ar fáil d'oibrithe ar mian leo scileanna níos fearr a fháil nó athrú a dhéanamh ó thaobh gairm de.
Déanfaidh na téamaí agus ceisteanna atá ag teacht chun cinn sa phróiseas comhairliúcháin phoiblí eolas do dhréachtú na straitéise nua Conairí chun Oibre don tréimhse 2020-2024 agus táthar ag súil leis go bhfoilseofar an straitéis nua go luath in 2020.
CRÍOCH
Last modified:28/08/2019