Meabhraíonn an tAire Doherty do Theaghlaigh chun Iarratas a dhéanamh ar Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil


Print page

Meabhraíonn an tAire Doherty do Theaghlaigh chun Iarratas a dhéanamh ar Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil
Bainfidh teaghlaigh agus breis agus 239,000 leanbh tairbhe as Íocaíochtaí Méadaithe i mbliana

Dé Luain, an 26 Lúnasa 2019
Dheimhnigh an tAire Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí, Regina Doherty, T.D., inniu gur íocadh Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil maidir le 239,230 leanbh ó Iúil, nuair a cuireadh tús le scéim na bliana seo. Sa mhullach air sin, spreag an tAire teaghlaigh ina bhfuil leanaí atá ag freastal ar an scoil, nach ndearna iarratas go fóill, chun a dteidlíocht don scéim seo a sheiceáil mar gheall go bhféadfaidís cáiliú d’íocaíocht, ag brath ar a gcúinsí airgeadais.
Scéim de chuid na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí atá i Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a chuirtear ar siúl ar fud na tíre a sholáthraíonn íocaíocht aonuaire do theaghlaigh incháilithe i dtreo an chostais a bhíonn ar éadaí agus coisbheart scoile.  Faoi mar a ndearnadh soláthar dó i mBuiséad 2019, méadaíodh an íocaíocht €25 i mbliana do gach leanbh cáilitheach.
Dúirt an tAire Doherty:
“D’fhéadfadh an tráth seo den bhliain a bheith an-strusmhar i measc go leor teaghlach. Cuireann Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil tacaíocht luachmhar ar fáil do theaghlaigh incháilithe chun cabhrú leis na costais bhreise a bhíonn le híoc nuair a thosaíonn leanaí an scoil gach fómhar agus tá íocaíocht bhreise €25 an leanbh á soláthar againn i mbliana. Spreagfainn duine ar bith nach ndearna iarratas go fóill chun a gcáilitheacht don scéim a sheiceáil a sholáthraíonn íocaíocht aonuaire chun cabhrú leis an gcostas a bhíonn ar éadaí agus coisbheart scoile.”
Íoctar liúntas €150 do gach leanbh incháilithe atá idir 4 agus 11 bhliain d’aois an 30 Meán Fómhair 2019 nó roimhe sin agus íoctar liúntas €275 do gach leanbh incháilithe idir 12 agus 22 bliain d’aois an 30 Meán Fómhair 2019 nó roimhe sin.
Caithfidh leanaí idir 18 agus 22 bliain d’aois a bheith ag filleadh ar oideachas dara leibhéal lánaimseartha i scoil nó coláiste aitheanta i bhfómhar 2019.
Beidh ar theaghlaigh nár tugadh fógra dóibh ón Roinn maidir le híocaíocht uathoibrithe iarratas a dhéanamh. Tá foirmeacha iarratais ar fáil ag gach Ionad Intreo, ar láithreán gréasáin na Roinne www.welfare.ie, trí Sheirbhís Gearrtheachtaireachtaí (seol Foirm LÉCFAS agus ainm agus seoladh an chustaiméara chuig to 51909) nó trí ríomhphost a sheoladh chuig BSCFA@welfare.ie. Is féidir le daoine iarratas a dhéanamh ar líne i mbliana, chomh maith, trí láithreán gréasáin na Roinne.
Is é an spriocdháta chun iarratais a fháil do Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil na bliana seo an 30 Meán Fómhair 2019.
Tá banc tiomnaithe gutháin á sholáthar ag an Roinn, chomh maith, chun fiosrúcháin a fhreagairt i rith uaireanta gnó idir 9.00am agus 5.00pm.  Is féidir le duine ar bith ar mian leis/léi fiosrúcháin a dhéanamh faoin scéim seo teagmháil a dhéanamh le (071) 9193318 nó Glao Áitiúil 1890 66 22 44.
CRÍOCH
Nótaí d’Eagarthóirí
Chun cáiliú do Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil, caithfidh íocaíocht leasa shóisialaigh shonraithe a bheith á fáil ag duine nó caithfidh go bhfuil páirt á glacadh aige/aici i scéim oiliúna, fostaíochta nó oideachas aosach agus caithfidh go bhfuil ioncam iomlán an teaghlaigh níos lú ná na suimeanna a leagtar amach sa tábla thíos. Cuirtear gach leanbh cleithiúnach san áireamh do na teorainneacha ioncaim (leanaí ina measc nach gcáilíonn do Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil, mar gheall go bhfuil siad faoi aois 4 bliana).
Áirítear le hioncam iomlán teaghlaigh príomhíocaíocht leasa shóisialaigh nó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus aon ioncam eile a d’fhéadfadh bheith acu, pá (roimh cháin, ach gan ÁSPC fostaí agus liúntas caighdeánach taistil €20 sa tseachtain a áireamh), cothabháil, coigilteas agus infheistíochtaí san áireamh.
Déantar an measúnú seo a leanas ar choigilteas agus infheistíochtaí (réadmhaoin san áireamh, ach gan teach an teaghlaigh a áireamh):


Caipiteal

Maoin sheachtainiúil a mheasúnaítear

An chéad €5,000 

Ní chuirtear seo san áireamh

An chéad €10,000 eile

€1 in aghaidh gach €1,000

An chéad €25,000 eile

€2 in aghaidh gach €1,000

Iarmhéid

€4 in aghaidh gach €1,000

Ní chuirtear aon ioncam a fhaigheann teaghlach ó Shochar Linbh, Forlíonadh Cíosa, Íocaíocht Teaghlaigh Oibre, Íocaíochtaí Caomhnóra, Liúntas Leasa na nDall, Liúntas Oiliúna Athshlánúcháin, Fostaíocht Athshlánúcháin (a mhéid le €120 sa tseachtain), Liúntas Cúram Baile, Liúntas Luaineachta san áireamh.
Is iad na Teorainneacha Ioncaim don bhliain 2019:-


Lánúin a bhfuil an méid seo a leanas acu: 

Teorainn Ioncaim 

Tuismitheoir Aonair a bhfuil an méid seo a leanas aige/aici:  

Teorainn Ioncaim

1 leanbh 

€600.70

1 leanbh 

€435.30

2 leanbh

€637.70

2 leanbh 

€472.30

3 leanbh

€674.70

3 leanbh  

€509.30

4 leanbh

€711.70*

4 leanbh 

€546.30*

*Méadaítear an teorainn €37 do gach leanbh breise.


Tá an fhaisnéis iomlán ar Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil ar fáil anseo.
Miondealú de réir Contae ar Liúntas Éadaí agus Coisbhirt chun Filleadh ar Scoil a fhad leis an 22 Lúnasa 2019


Contae

Iarratais LÉCFAS a bronnadh a fhad leis an 22 Lúnasa

Ceatharlach

2,378

An Cabhán

2,294

An Clár

2,953

Corcaigh

12,230

Dún na nGall

6,007

Baile Átha Cliath

33,302

Gaillimh

5,920

Ciarraí

3,816

Cill Dara

5,468

Cill Chainnigh

2,337

Laois

2,567

Liatroim

945

Luimneach

5,853

An Longfort

1,777

4,877

Maigh Eo

3,669

An Mhí

4,635

Muineachán

1,832

Uíbh Fhailí

2,588

Ros Comáin

1,680

Sligeach

1,761

Tiobraid Árann

5,023

Port Láirge

4,103

An Iarmhí

2,938

Loch Garman

5,503

Cill Mhantáin

3,554

Iomlán

130,010

Sonraí Teagmhála
R-phost: press.office@welfare.ie
Guthán: 01 704 3082
Twitter: @welfare_ie

 

Last modified:26/08/2019