Cosaint Sonraí sa Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí


Print page

Tá an Roinn tiomanta do chosaint a dhéanamh ar chearta agus ar phríobháideachas na ndaoine de réir reachtaíocht an Aontais Eorpaigh agus reachtaíocht na hÉireann um chosaint sonraí. Ceanglaítear ar an Roinn próiseáil chothrom dhleathach a dhéanamh ar shonraí pearsanta maidir le fostaithe, custaiméirí, soláthraithe agus daoine eile chun a bunchuspóir agus a feidhmeanna a bhaint amach. Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS/GDPR) i bhfeidhm an 25 Bealtaine 2018. Bronntar leis an Rialachán agus leis na hAchtanna um Chosaint Sonraí cearta ar dhaoine i ndáil le príobháideachas a sonraí pearsanta chomh maith le freagrachtaí a bhronnadh ar na daoine sin a shealbhaíonn agus a phróiseálann na sonraí dá leithéid.

Is é an tArd-Rúnaí an Rialaitheoir Sonraí i leith na Roinne. Is í an rannóg a ainmnítear chun feidhmeanna an Rialaitheora Shonraí sa Roinn a chomhlíonadh ná an tAonad Slándála um Fhaisnéis Ghnó a dtugtar a shonraí teagmhála anseo thíos. I gcomhréir leis an RGCS, tá Oifigeach Cosanta Sonraí ceaptha ag an Roinn.

Leagtar amach i Ráiteas Príobháideachais na Roinne A mBíonn Á Dhéanamh Againn Le Do Shonraí Pearsanta agus is féidir amharc air anseo.Thairis sin, tugtar i Ráiteas Príobháideachais na Roinne sonraí teagmhála i dtaca leis an Oifigeach Cosanta Sonraí.

Leagtar amach i mBeartas Cosanta Sonraí na Roinne prionsabail chosanta sonraí na Roinne. Is féidir amharc ar an mBeartas Cosanta Sonraí ina iomláine anseo .

Freagrachtaí na Roinne

Is an-tromchúiseach leis an Roinn a freagrachtaí i ndáil le cosaint sonraí. Déantar gach iarracht chun a chinntiú nach n-úsáidtear sonraí pearsanta na gcustaiméirí ach chun críocha gnó agus nach gcuirtear as do na sonraí pearsanta sin ar dhóigh ar bith. Tá beartais, caighdeáin, nósanna imeachta agus treoirlínte um chosaint sonraí agus um shlándáil faisnéise i bhfeidhm ag an Roinn agus tá úsáid a córas ríomhaireachta agus úsáid a sonraí custaiméirí á rialú ag na beartais, caighdeáin, nósanna imeachta agus treoirlínte sin.

Meabhraítear go tráthrialta do gach ball foirne den Roinn faoina ndualgais chosanta sonraí agus faoi na hiarmhairtí a leanann as gan cloí leis na beartais. Mura gcloítear le haon cheanglas, is féidir go leanfaidh gníomh smachta faoi Chód Smachta na Státseirbhíse as sin, agus féadfaidh sé a bheith mar thoradh air seo go gcuirfear smachtbhanna i bhfeidhm, lena n-áirítear an ball foirne a bhriseadh as a p(h)ost. Ceanglaítear ar bhaill foirne gealltanais bhliantúla a shíniú chun a dhearbhú gur léigh siad na beartais agus treoirlínte um chosaint sonraí agus go ndéanfaidís beart dá réir sin. Ina theannta sin, reáchtálann an Roinn Seachtain Feasachta ar Chosaint Sonraí i gcomhair na foirne gach bliain. Áirítear leis na himeachtaí nuachtlitir chosanta sonraí a eisítear chuig an bhfoireann ar fad; láithreoireachtaí don fhoireann ar fud na tíre agus póstaeir sna hoifigí ceanncheathrúna agus sna hoifigí áitiúla ina dtarraingítear aird ar an tábhacht a bhaineann le sonraí pearsanta na gcustaiméirí a dhaingniú. Tá modúl oiliúna Ríomhfhoghlama ag an Roinn maidir le Cosaint Sonraí i gcomhair na foirne ar fad chomh maith le Físeán Corparáideach a gceanglaítear ar an bhfoireann ar fad féachaint air.

Conas is féidir liom a fháil amach má fuair duine éigin rochtain ar mo chuid faisnéise pearsanta gan chead agus/nó má chuir sé/sí chuig duine eile í?

Má tá imní ort go bhfuil rochtain faighte ag oifigeach ar do chuid faisnéise pearsanta go neamhdhlíthiúil agus/nó gur féidir go bhfuil do shonraí pearsanta nochta do thríú páirtí go neamhdhlíthiúil, is féidir leat gearán foirmiúil i scríbhinn a dhéanamh chuig:-
An tAonad Slándála um Fhaisnéis Ghnó,
An Roinn Coimirce Sóisialaí,
Teach Goldsmith,
Sráid an Phiarsaigh,
Baile Átha Cliath 2.
Ríomhphost: BISU@Welfare.ie
Déanfaidh an Roinn an gnó a imscrúdú agus cuirfear toradh an imscrúdúcháin in iúl duit chomh luath agus is féidir.

Cén áit ar féidir liom a thuilleadh eolais a fháil ar mo chearta faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí?

Is ar Láithreán Gréasáin an Choimisinéara Chosanta Sonraí a thugtar míniúchán ar na cearta agus na freagrachtaí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí (http://www.dataprotection.ie ) agus tá eolas ar fáil freisin ó
Oifig an Choimisinéara Chosanta Sonraí
Teach na Canála,
Bóthar an Stáisiúin,
Cúil an tSúdaire,
Contae Laoise.
Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hOifig an Choimisinéara Chosanta Sonraí tríd an ríomhphost info@dataprotection.ie nó ar an nguthán 1890 252231.

Modhnaíodh an ráiteas seo ar Chosaint Sonraí an uair dheireanach i mBealtaine 2018

Last modified:25/05/2018